sobota, 10 stycznia 2015

Aktualny regulamin konkursowy

Regulamin konkursu przedmiotowego z prawa autorskiego w roku akademickim 2014/2015
Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ

§1
Konkurs przedmiotowy z prawa autorskiego („Konkurs”) organizowany jest przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ („Koło”) przy współudziale Katedry Prawa Cywilnego UJ („Katedra”).
§ 2
1.       Uprawnionymi do udziału w Konkursie są studenci, którzy w roku akademickim 2014/2015 zadeklarowali przedmiot prawo autorskie oraz opłacili składkę członkowską TBSP na rok akademicki 2014/2015.
2.       Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniejna dzieńprzed dniem Konkursu.
§ 3
1.       Konkurs składa się z dwóch etapów: części testowej oraz części kazusowej.
2.       Test konkursowy jest sporządzony i sprawdzony przez członków Koła.
3.       Kazus konkursowy jest sporządzony przez członków Koła przy udziale Katedry.
4.       Kazus konkursowy jest sprawdzony przez Katedrę.
§ 4
Zakres materiału obowiązującego na Konkurs jest tożsamy z materią egzaminacyjną.
§ 5
1.       W pierwszym etapie Uczestnicy rozwiązują czterowariantowy (abcd) test wielokrotnego wyboru (25-30 pytań). Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź student otrzymuje jeden punkt. Za każdą nieprawidłową odpowiedź student otrzymuje zero punktów. Każde pytanie ma jedną odpowiedź poprawną.
2.       Do drugiego etapu Konkursu przechodzi 15 osób, które otrzymały najwyższe wyniki z części testowej oraz osoby, które uzyskały ten sam wynik, co osoba 15.W drugim etapie  uczestnicy rozwiązują jeden kazus.
§ 6
Obydwa etapy Konkursu odbywają się jednego dnia. Etap II odbędzie się od razu po ogłoszeniu wyników etapu I.
§ 7
1.       Wyniki części testowej zostają podane Uczestnikom przed przystąpieniem do części kazusowej, niezwłocznie po ich sprawdzeniu przez organizatorów.
2.       Wyniki części kazusowej zostaną opublikowane za pośrednictwem strony Koła na portalu Facebook. Każdy Uczestnik, który otrzyma tytuł laureata zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
3.       Uczestnik ma prawo do odmowy przyjęcia oceny uzyskanej z części kazusowej.
§8
1.       Laureatami Konkursu zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższe liczby punktów za rozwiązanie kazusu.
2.       Laureatowi Konkursu przysługuje uprawnienie do uzyskania zaliczenia przedmiotu prawo autorskie w roku akademickim 2014/2015. Ocena uzyskana za rozwiązanie kazusu stanowi ocenę końcową z przedmiotu prawo autorskie.
§10
1.       Zastrzeżenia do testu bądź liczby uzyskanych punktów uczestnik Konkursu może zgłaszać członkom Koła odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu bezpośrednio po otrzymaniu wyniku.
§ 11
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. Regulamin może ulec zmianie.
§ 12

Regulamin obowiązuje uczestników Konkursu z Prawa Autorskiego oraz Konkursu z Prawa Własności Przemysłowej. 

2 komentarze:

Jarek pisze...

Dobry regulamin.

Kacprzak pisze...

Ciekawe. Bardzo szkoda, że nie prowadzi Pan już bloga.