poniedziałek, 19 marca 2012

Konferencja naukowa „Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a Wspólny Rynek”.

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej ma przyjemność zaprosić studentów oraz absolwentów wydziałów prawa do uczestnictwa w konferencji naukowej, której główną problematyką jest ocena funkcjonowania praw własności intelektualnej na wspólnym - jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Konieczność podjęcia rozważań nad zaproponowaną przez organizatorów problematyką wynika ze szczególnej specyfiki funkcjonowania praw własności intelektualnej na rynku UE, gdzie współistnieją obok siebie zasad – terytorializmu praw własności intelektualnej oraz zasady jednolitości rynku Unii Europejskiej.
Podstawowym celem konferencji jest postawienie pytań oraz poszukiwanie odpowiedzi czy i w jaki sposób zasada terytorializmu praw własności intelektualnej wpływa na funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego, w tym zwłaszcza ocena czy istniejące regulacje prawne zapewniają swobodny obrót na rynku europejskim dobrami objętymi ochroną prawami własności intelektualnej.

Nadto, w ocenie organizatorów, istnieje potrzeba przedstawienia istniejących oraz planowanych europejskich regulacji prawnych dla regionalnych – unijnych praw własności intelektualnych (wzór, znak towarowy oraz patent europejski) wraz z dokonaniem oceny czy regulacje te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie tych praw na wspólnym rynku.

Z zasadą terytorializmu wiążę się również problematyka egzekwowania praw własności intelektualnej, jurysdykcji oraz zbiorowego zarządu tymi prawami.
Mamy nadzieję, że organizowana przez Sekcję Prawa Własności Intelektualnej konferencja stanowić będzie wydarzenie w trakcie którego uczestnicy oraz słuchacze będą mieli możliwość podjęcia dyskusji nad proponowaną problematyką.

Konferencja odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2012 r., w Sali Refektarz w budynku Collegium Wróblewskiego przy ulicy Olszewskiego 2 w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do nadsyłania abstraktów wraz z formularzami zgłoszeniowymi na adres konferencja.pwi@gmail.com
Abstrakt nie może przekraczać 3000 znaków (ze spacjami), czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 i powinien być opatrzony pseudonimem autora.

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa 18 kwietnia, osoby które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia referatów zostaną o tym powiadomione do dnia 23 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj
Opis Konferencji

środa, 7 marca 2012

Ochrona prawnoautorska i bazodanowa terminarzy meczów ligowych piłki nożnej

1 marca 2012r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie prawnoautorskiej ochrony terminarzy meczów ligowych piłki nożnej.

Spór toczy się w Wielkiej Brytanii, a jego stronami są Football Dataco (zajmująca się ochroną praw nabytych do meczów angielskich i szkockich lig piłki nożnej) oraz organizatorzy lig występujący przeciwko Yahoo! UK, Stan James (bukmacherom) i Enetpulse (zajmującej się dostarczaniem informacji na temat wydarzeń sportowych). Strona powodowa zarzuca naruszenie praw własności intelektualnej do wspomnianych terminarzy poprzez wykorzystanie ich bez uiszczenia stosownych opłat.

Sąd angielski uznał, że terminarz meczów nie korzysta z ochrony sui generis baz danych z uwagi na fakt, iż są one tworzone z zachowaniem tzw. zasad kardynalnych. Proces ich tworzenia jest w dużej mierze zautomatyzowany, chociaż wymaga dużych nakładów pracy i umiejętności. Natomiast sąd ten nie wyklucza możliwości objęcia terminarzy ochroną prawnoautorską, dlatego zawiesił postępowanie i zwrócił się do trybunału z następującymi pytaniami:
"1) Co należy rozumieć przez zawarte w art. 3 ust. 1 dyrektywy [96/9] […] określenie „bazy danych, które, z powodu wyboru lub uporządkowania ich zawartości, stanowią własną intelektualną twórczość autora”, a dokładniej:

a) czy z takiego pojęcia należy wykluczyć wysiłek intelektualny i umiejętności związane ze stworzeniem danych;

b) czy pojęcie wyboru lub uporządkowania obejmuje także czynność nadania dużego znaczenia wcześniej istniejącym danym (jak ma to miejsce w przypadku ustalenia daty meczu piłkarskiego); oraz

c) czy »własna intelektualna twórczość autora« wymaga od autora czegoś więcej niż znacznego nakładu pracy i dużych umiejętności? A jeśli tak, to czego?

2. Czy dyrektywa stanowi przeszkodę dla stosowania przepisów prawa krajowego, które w przypadku baz danych ustanawiają inne prawa autorskie niż te przewidziane dyrektywą [96/9]?"


Trybunał odpowiedział w następujący sposób:
" 1) Wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych należy dokonywać w ten sposób, że „baza danych” w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej dyrektywy jest chroniona prawem autorskim ustanowionym w tej dyrektywie, pod warunkiem że wybór lub uporządkowanie danych, które ta baza zawiera stanowi oryginalny wyraz swobody twórczej autora bazy danych, a dokonanie oceny w tym zakresie należy do sądu krajowego.

W rezultacie:

– wysiłek intelektualny i umiejętności wykorzystane przy tworzeniu rzeczonych danych nie są istotne w celu ustalenia, czy możliwe jest objęcie wskazanej bazy danych ochroną z tytułu tego prawa;

– nie ma znaczenia w tym względzie, czy wybór lub uporządkowanie tych danych obejmuje bądź nie nadanie im dużego znaczenia oraz

– znaczący nakład pracy i duże umiejętności wymagane do stworzenia tej bazy nie mogą jako takie uzasadniać takiej ochrony, jeżeli nie odznaczają się jakąkolwiek oryginalnością w wyborze lub uporządkowaniu danych, które ta baza danych zawiera.

2) Wykładni dyrektywy 96/6 należy dokonywać w ten sposób, że z zastrzeżeniem przepisu przejściowego zawartego w jej art. 14 ust. 2, dyrektywa ta sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, które przyznają bazom danych objętym definicją zawartą w jej art. 1 ust. 2 ochronę prawa autorskiego uzależnioną od innych przesłanek niż przesłanki przewidziane w jej art. 3 ust. 1. "


Wyrok
Komunikat prasowy

czwartek, 1 marca 2012

ACTA niezgodna z polską konstytucją

W opinii specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego postanowienia umowy ACTA są sprzeczne z polską konstytucją.

Więcej na ten temat do przeczytania tutaj