czwartek, 31 marca 2011

Zgłoszenia na konferencję

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji naukowej Prawo Własności Intelektualnej: Wyzwania Współczesności prosimy o nadsyłanie abstraktów na wypełnionym formularzu zgłoszeń na adres ipkonferencja2011@gmail.com do dnia 17 kwietnia 2011 r. Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 20 minut. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału konferencji!!

niedziela, 27 marca 2011

Konferencja naukowa: Prawo Własności Intelektualnej - Wyzwania Współczesności


Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP na Wydziale Prawa i Administracji UJ ma zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w oraganizowanej przez nas w dniach 16-17 maja 2011 roku konferencji naukowej "Prawo Własności Intelektualnej - Wyzwania Współczesności".


Temat konferencji jest zaproszeniem do refleksji nad mankamentami obowiązujących przepisów w związku z szybko postępującymi przemianami generowanymi przez wymagania współczesności oraz z coraz ściślejszym związkiem pomiędzy różnorodnymi gałęziami prawa, który ujawnia brak wzajemnego dostosowania i koherencji. Temat jest również zachętą do dyskusji, a zwłaszcza do próby wskazania praktycznych wniosków oraz formułowania propozycji nowych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na wyzwania współczesności stojące przed prawem własności intelektualnej.Obszar zagadnień, jakie mieszczą się w ramach wyzwań współczesności, jest bardzo szeroki. Zakres tematyczny konferencji obejmuje w ogólności zagadnienia związane z przyszłością oraz kształtem podstawowych instytucji poszczególnych praw własności intelektualnej.Tytułem przykładu w ramach prawa autorskiego można wskazać na całą paletę problemów, począwszy od definicji utworu (wraz z kwestią wyodrębniania nowych jego kategorii), poprzez regulację dozwolonego użytku, systemu roszczeń, aż po problematykę zbiorowego zarządu i kwestie związane z najmem i użyczeniem. W obrębie prawa własności przemysłowej można wyróżnić przykładowo problemy związane z coraz częstszymi nadużyciami patentu przez uprawnionych, a także problemy wynalazczości z dziedziny biotechnologii i farmacji. Ponadto rozwój prawa konkurencji powoduje coraz częstszą ingerencję organów konkurencji w domenę praw wyłącznych i konieczność ważenia sprzecznych wartości, co nierzadko doprowadza do kontrowersyjnych rozwiązań. Zjawisko to może skłonić uczestników do refleksji na tym, czy mamy do czynienia z nadmierną ekspansją prawa konkurencji, czy może przeciwnie – z nadmierną ekspansją praw własności intelektualnej. Z problematyka tą związany jest również wpływ regulacji praw własności intelektualnej na problematykę praw i wolności innych podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza problematykę swobody działalności gospodarczej. Przedmiotem rozważań w obrębie zagadnień dotyczących nieuczciwej konkurencji są zwłaszcza pytania o model obecnie obowiązującej regulacji oraz o to, czy wyodrębnione delikty nieuczciwej konkurencji odpowiadają potrzebom praktyki. Niedoskonałościom regulacji materialno prawnych towarzyszą liczne zagadnienia procesowe, co również może stanowić obszar do dywagacji.Wskazane powyżej zagadnienia stanowią jedynie przykłady problemów wynikających z wyzwań współczesności, jakie stoją zarówno przed ustawodawcą, jak i – czy też przede wszystkim – przed przedstawicielami praktyki i doktryny, którym przypada rola wtórnego legislatora oraz glosatora, odpowiadającego na te wyzwania. Dwudniowa konferencja Prawo własności intelektualnej – wyzwania współczesności, podzielona na panele tematyczne, będzie stanowić doskonałą okazję do krytyki obecnych rozwiązań, a także wskazania obszarów wymagających interwencji legislatora lub zmiany w praktyce orzeczniczej. Referatom, stanowiącym odpowiedzi na poszczególne wyzwania, towarzyszyć będzie dyskusja uczesników oraz słuchaczy, której celem będzie pogłębienie poruszanych w nich zagadnień.Termin nadsyłania abstraktów upływa w dniu 17 kwietnia 2011 r.Miejsce konferencji: sala konferencyjna Intytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie, ulica Józefa 19.Informacja na temat zakwalifikowania referatu do wygłoszenia zostanie podana do dnia 29 kwietnia. Informacjom na ten temat będzie towarzyszyło zaprezentowanie pełnego programu konferencji.Rejestracja dla uczestników biernych odbędzie się początkiem maja, po opublikowaniu programu konferencji.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji!Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych


abstraktów pojawią się w najbliższych dniach.