wtorek, 16 listopada 2010

IP Student 3 edycja

Od grudnia rusza kolejna edycja cyklu warsztatów i szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej.

Zgłoszenia osób chętnych do uczestniczenia w tegorocznym IP Studencie będą przyjmowane drogą mailową na adres: ips3edycja@gmail.com w dniach 25 - 28 listopada 2010.

Szczegóły dotyczące warunków rekrutacji można znaleźć w Regulaminie:

Regulamin udziału w warsztatach „IP Student” 3 edycja

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem projektu IP student jest Sekcja Prawa Własności Intelektualnej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, dalej jako „TBSP”.

1.2. Projekt skierowany jest do studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych prawem własności intelektualnej

1.3. Projekt składa się z cyklu spotkań, odbywających się w cyklu tygodniowym od 7 grudnia 2010 r. oraz projektów dodatkowych

II. Zasady rekrutacji

2.1. Nad przebiegiem rekrutacji czuwa komisja rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Komisji przekazywane są zarządowi TBSP. Protokół może zostać na wniosek uczestnika udostępniony do wglądu.

2.2. Ilość uczestników warsztatów nie powinna przekraczać 30 osób, jednak Komisja w uzasadnionych przypadkach może zwiększyć ich ilość.

2.3. Uczestnikami warsztatów mogą zostać wyłącznie studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, będący członkami TBSP w roku akademickim 2010/2011; członkostwo powinno być poświadczone najpóźniej na dzień 14 grudnia 2010 r.

2.4. Uczestnikiem nie może zostać osoba, która brała udział w poprzedniej edycji warsztatów IP Student. Nie wyklucza to udziału takiej osoby, jako wolnego słuchacza na zasadach określonych w dziale III niniejszego regulaminu.

2.5. Zgłoszenia kandydatów odbywają się poprzez rejestrację tj. wysłanie e-maila na adres ips3edycja@gmail.com, w terminie: od godziny 0.00 dnia 25 listopada do godziny 24.00 dnia 28 listopada 2010.

2.6. W mailu rejestracyjnym kandydat podaje następujące informacje: imię, nazwisko, e-mail, rok studiów, kierunek studiów, informację na temat ocen z przedmiotów: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, polskie, europejskie i międzynarodowe prawo patentowe oraz o uczestnictwie w seminarium określonym w pkt. 2.7 e. (jeśli kandydat nie zaliczył danego przedmiotu, wpisuje jego nazwę oraz obok cyfrę „0”). Wysyłając maila rejestracyjnego kandydat zgadza się na opublikowanie jego danych osobowych w liście osób przyjętych na blogu Sekcji Prawa Własności Intelektualnej (http://wlasnoscintelektualna.blogspot.com/)

2.7. W przypadku, gdy ilość chętnych przekroczy limit miejsc, Komisja w celu wyboru uczestników utworzy listę rankingową, przyznając kandydatom punkty według następujących kryteriów:

a) zdanie egzaminu z prawa autorskiego - 1 punkt

b) zdanie egzaminu z prawa własności przemysłowej – 1 punkt

c) zdanie egzaminu z prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji – 1 punkt

d) zdanie egzaminu z prawa patentowego – 0,5 punktu

e) uczestniczenie w seminarium magisterskim (seminarium dla IV lub V roku) w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej u któregokolwiek z prowadzących albo w seminarium magisterskim u dr hab. Elżbiety Traple (w Katedrze Prawa Cywilnego) – 1 punkt

2.8. Pomocniczym kryterium rekrutacji w razie, gdy rekrutacja na podstawie warunków opisanych w pkt. 2.7 nie pozwoli na wyłonienie odpowiedniej ilość uczestników, jest średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów wymienionych w pkt. 2.7 a-d.

2.9. Komisja może podjąć decyzję o utworzeniu listy rezerwowej.

2.10. Brak obecności na którychkolwiek z pierwszych 3 zajęć, brak spełnienia obowiązku określonego w ust. 2.5 oraz złożenie fałszywego oświadczenia odnośnie danych określonych w ust. 2.6 powoduje skreślenie z listy uczestników. Na miejsce osób skreślonych mogą zostać wpisane osoby z listy rezerwowej według kolejności na liście.

2.11. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie ogłoszona na blogu Sekcji Prawa Własności Intelektualnej (http://wlasnoscintelektualna.blogspot.com/) dnia 4 grudnia 2010 lub zostanie wysłana mailem do kandydatów.

2.12. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach winny przynieść indeks lub inny dokument potwierdzający prawdziwość danych podanych podczas rejestracji na spotkanie organizacyjne w dniu 7 grudnia 2010.

III. Udział wolnych słuchaczy

3.1. Istnieje możliwość udziału w wybranych warsztatach w charakterze wolnego słuchacza.

3.2. Rejestracja odbywa się poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: ips3edycja@gmail.com. W temacie należy wpisać „wolny słuchacz, data zajęć, imię i nazwisko”.

3.3. Rejestracja na dane zajęcia zaczyna się tydzień przed danymi zajęciami (wtorek), a kończy się w piątek bezpośrednio poprzedzający dane zajęcia.

3.4. Każdy wolny słuchacz może wziąć udział w maksymalnie 5 zajęciach.

3.5. W każdych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 5 wolnych słuchaczy.

3.6. O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

3.7. Osoby, który nie zostaną zapisane na listę na dane zajęcia zostaną umieszczone na liście rezerwowej i, w razie rezygnacji któregoś z wolnych słuchaczy, powiadomione o możliwości uczestniczenia w zajęciach.

3.8. Pierwszymi zajęciami, w których będą mogli wziąć udział wolni słuchacze będą zajęcia w dniu 14 grudnia 2010 r.

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Dopuszcza się możliwość zmiany i uzupełnienia niektórych postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu nie mogą dotyczyć zasad rekrutacji po jej przeprowadzeniu, gdyby miało to naruszać interes osób zakwalifikowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu.