środa, 7 marca 2012

Ochrona prawnoautorska i bazodanowa terminarzy meczów ligowych piłki nożnej

1 marca 2012r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie prawnoautorskiej ochrony terminarzy meczów ligowych piłki nożnej.

Spór toczy się w Wielkiej Brytanii, a jego stronami są Football Dataco (zajmująca się ochroną praw nabytych do meczów angielskich i szkockich lig piłki nożnej) oraz organizatorzy lig występujący przeciwko Yahoo! UK, Stan James (bukmacherom) i Enetpulse (zajmującej się dostarczaniem informacji na temat wydarzeń sportowych). Strona powodowa zarzuca naruszenie praw własności intelektualnej do wspomnianych terminarzy poprzez wykorzystanie ich bez uiszczenia stosownych opłat.

Sąd angielski uznał, że terminarz meczów nie korzysta z ochrony sui generis baz danych z uwagi na fakt, iż są one tworzone z zachowaniem tzw. zasad kardynalnych. Proces ich tworzenia jest w dużej mierze zautomatyzowany, chociaż wymaga dużych nakładów pracy i umiejętności. Natomiast sąd ten nie wyklucza możliwości objęcia terminarzy ochroną prawnoautorską, dlatego zawiesił postępowanie i zwrócił się do trybunału z następującymi pytaniami:
"1) Co należy rozumieć przez zawarte w art. 3 ust. 1 dyrektywy [96/9] […] określenie „bazy danych, które, z powodu wyboru lub uporządkowania ich zawartości, stanowią własną intelektualną twórczość autora”, a dokładniej:

a) czy z takiego pojęcia należy wykluczyć wysiłek intelektualny i umiejętności związane ze stworzeniem danych;

b) czy pojęcie wyboru lub uporządkowania obejmuje także czynność nadania dużego znaczenia wcześniej istniejącym danym (jak ma to miejsce w przypadku ustalenia daty meczu piłkarskiego); oraz

c) czy »własna intelektualna twórczość autora« wymaga od autora czegoś więcej niż znacznego nakładu pracy i dużych umiejętności? A jeśli tak, to czego?

2. Czy dyrektywa stanowi przeszkodę dla stosowania przepisów prawa krajowego, które w przypadku baz danych ustanawiają inne prawa autorskie niż te przewidziane dyrektywą [96/9]?"


Trybunał odpowiedział w następujący sposób:
" 1) Wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych należy dokonywać w ten sposób, że „baza danych” w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej dyrektywy jest chroniona prawem autorskim ustanowionym w tej dyrektywie, pod warunkiem że wybór lub uporządkowanie danych, które ta baza zawiera stanowi oryginalny wyraz swobody twórczej autora bazy danych, a dokonanie oceny w tym zakresie należy do sądu krajowego.

W rezultacie:

– wysiłek intelektualny i umiejętności wykorzystane przy tworzeniu rzeczonych danych nie są istotne w celu ustalenia, czy możliwe jest objęcie wskazanej bazy danych ochroną z tytułu tego prawa;

– nie ma znaczenia w tym względzie, czy wybór lub uporządkowanie tych danych obejmuje bądź nie nadanie im dużego znaczenia oraz

– znaczący nakład pracy i duże umiejętności wymagane do stworzenia tej bazy nie mogą jako takie uzasadniać takiej ochrony, jeżeli nie odznaczają się jakąkolwiek oryginalnością w wyborze lub uporządkowaniu danych, które ta baza danych zawiera.

2) Wykładni dyrektywy 96/6 należy dokonywać w ten sposób, że z zastrzeżeniem przepisu przejściowego zawartego w jej art. 14 ust. 2, dyrektywa ta sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, które przyznają bazom danych objętym definicją zawartą w jej art. 1 ust. 2 ochronę prawa autorskiego uzależnioną od innych przesłanek niż przesłanki przewidziane w jej art. 3 ust. 1. "


Wyrok
Komunikat prasowy

Brak komentarzy: