piątek, 21 stycznia 2011

Rozwiązanie kazusu konkursowego

Pięć najlepszych prac zostało już wyłonionych i przekazanych Pani Profesor Elżbiecie Traple do oceny. Autorki i autorzy tych rozwiązań zostali już powiadomieni przez e-mail. Wyniki będę ogłoszone najwcześniej w środę, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji od Pani Profesor. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia w zmaganiach egzaminacyjnych.

Poniżej publikujemy wyszczególnienie problematyki kazusu oraz elementy brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny rozwiązań. Testy z odpowiedziami zostaną rozesłane drogą mailową.

1. Forma umowy

 • kwalifikacja prawna umowy,
 • brak spełnienia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności - uzasadnić dlaczego,
 • wskazanie na dopuszczalność konwersji nieważnej umowy na umowę licencji niewyłącznej wraz zajęciem stanowiska w tej kwestii,
 • ewentualnie, choć niekoniecznie: możliwość przyjęcia jednostronnej czynności prawnej upoważniającej.

2. Problematyka pól eksploatacji oraz interpretacji postanowienia umowy przytoczonego w treści kazusu

 • problemem nie była kwestia poprawności sformułowania pól eksploatacji z punktu widzenia art. 41 pr.aut. - w umowie wskazano dwa konkretne pola,
 • kwestią możliwą do wyinterpretowania z umowy była technika zwielokrotnienia oraz forma rozpowszechnienia,
 • problem jaki jest zakres upoważnienia do korzystania z utworu "dla celów promocyjnych" - wydaje się, że chodziło jedynie o promocję lokalu, ale stanowisko przeciwne również było dopuszczalne (jeśli ktoś je uzasadnił),
 • zajęcie stanowiska w tej kwestii było kluczowe do oceny, czy doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych Janusza (zarówno przy przyjęciu, że została zawarta licencja niewyłączna , bo doszło do przekroczenia jej zakresu, jak i, co oczywiste, przy przyjęciu, iż do zawarcia żadnej umowy nie doszło),
 • ocena dopuszczalności przytoczonego postanowienia jeśli chodzi o wskazany zakres i cel korzystania z dwóch pól eksploatacji: przy umowie przenoszące autorskie prawa majątkowe prawa zostają przeniesione w stosunku do konkretnych pól, natomiast zawężenie ich do jednego lokalu oraz wskazanie celu korzystania stanowi jedynie zobowiązanie umowne; przy licencji takie postanowienie jest dopuszczalne.

3. Naruszenie

a. praw autorskich majątkowych i osobistych Janusza

 • przy założeniu, że doszło do zawarcia umowy licencji niewyłącznej: prawa naruszone jedynie przez wydanie płyty z okładką, na której widniały wzory Janusza. Można oczywiście było argumentować, że licencja jednak obejmowała taką działalność - co musiało być jednak należycie uzasadnione.

b. dopuszczenie się przez Janusza naruszenia praw spółki X

 • Janusz powoływał się jedynie na kwestię naruszenia jego więzi z utworem w związku z wydaniem płyty z jego wzorem dla celów promocji wesel i innych imprez,
 • kwestia naruszenia prawa osobistego do rzetelnego korzystania z utworu (argumentacja w obie strony dopuszczalna),
 • Janusz nie powoływał się na naruszenie integralności utworu, ale można było poruszyć tę kwestię (każda argumentacja dopuszczalna).

Uwagi ogólne:

 • premiowane było wskazywanie podstaw prawnych roszczeń,
 • powoływanie art. 65 pr.aut. było błędem, gdyż postanowienie o przeniesieniu praw było wyraźne,
 • "zapis" to instytucja prawa spadkowego lub umowa o arbitraż,
 • pisząc o dopuszczalności warunku - choć nie był to przedmiot kazusu - należy przytoczyć art. 89 k.c., a nie powoływać się na swobodę umów.


1 komentarz:

Anonimowy pisze...

a czy możecie udostępnić treść kazusu?